• LIVRARE GRATUITA   PENTRU COMENZI DE PESTE 500 LEI

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

             Politica de confidentialitate a website-ului: www.rucsacantifurt.ro

  MARK & MORE IDEAS SRL, o societate înregistrată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9466/2010, cod de înregistrare fiscala RO27460590, cu sediul social în str. Bucuresti, Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, tel/fax +4021 255 7212, Email de contact: office@markideas.ro, denumita în cele ce urmează și "Operatorul" va respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

  Compania este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

  Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe site-ul www.rucsacantifurt.ro și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi cât și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

  Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe Site-urile noastre.

  Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

  Definiții

  În sensul prezentei Politici:

  1. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  2. "Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
  3. "Restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
  4. "Operator" înseamnă MARK & MORE IDEAS S.R.L.;
  5. "Persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
  6. "Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
  7. "Regulamentul GDPR sau GDPR" înseamnă Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
  8. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

  Prezenta Politică garantează respectarea principiilor enunțate de GDPR, în prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

  În acest sens, datele cu caracter personal vor fi:

  1. Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");
  2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitări legate de scop");
  3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
  4. Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate ("exactitate");
  5. Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele ("limitări legate de stocare");
  6. Prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate"); 
  7. De ce prelucrăm datele cu caracter personal

  MARK & MORE IDEAS SRL prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității sale de vânzare produse online. În acest scop, ne angajăm să respectăm principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

  Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora. 

  1. Cum protejăm datele cu caracter personal

  Suntem preocupați de siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal. În acest sens, protejăm informațiile pe care le deținem despre clientii sau parteneri noștri, inclusiv datele cu caracter personal, împotriva oricărei folosiri sau acces neautorizat, pierderi, distrugeri sau furt.

  Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul, reprezentanții și/sau împuterniciții noștri autorizați, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate. Precizăm și că stocăm datele cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectăm standarde rezonabile, pe care le considerăm adecvate, pentru protejarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal.

  1. Cui transmitem datele cu caracter personal

  Ca regulă, nu transmitem datele cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția:  furnizorilor, împuterniciților (servicii de curierat, în scopul livrării produselor comandate), terțe persoane sau entități care sprijină MARK & MORE IDEAS SRL  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului; autorităților publice competente, atunci când acestea solicită acest lucru în conformitate cu legea; succesorilor noștri legali; si când este necesar ca noi să ne îndeplinim obligațiile sau să ne exercităm drepturile care ne revin potrivit legii. Vom permite furnizorilor noștri de servicii accesul la și utilizarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama MARK & MORE IDEAS SRL  numai în legătură cu acțiuni de aducere la îndeplinire a scopurilor sus mentionate și doar după asigurarea ca acești furnizori respecta securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal cât și regulamentul GDPR. În unele cazuri, vom pune la dispoziția furnizorilor noștri de servicii datele prin comunicații electronice sau prin aplicații speciale, în legătură cu care am implementat măsuri de securitate pe care le considerăm adecvate. 

  1. Ce categoriile de date cu caracter personal colectam si prelucram
 • Dacă sunteți client al Site-ului www.rucsacantifurt.ro,  MARK & MORE IDEAS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, numele companiei, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul website-ului www.rucsacantifurt.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google,  MARK & MORE IDEAS SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail. În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita numele și prenumele, adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de  MARK & MORE IDEAS SRL, iar contul creat va fi șters automat.
 • Daca doriti sa ne contactati prin intermediul datelor disponibile in ro, vom folosi informatiile transmise doar pentru a comunica cu dumneavoastră.
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.rucsacantifurt.ro,  MARK & MORE IDEAS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel cât și cele colectate conform Politici de cookies.
 • La orice accesare a site-ului sistemul intern de monitorizare va colecta automat informatii despre IP-ul si Browser-ul care a accesat site-ul. Aceste informatii sunt folosite doar pentru a monitoriza traficul site-ului, nu sunt transmise niciunei alte entitati sau partener extern, cu excepția celor care prelucrează în mod automat datele cu caracter personal în conformitate cu Politica de cookies si sunt sterse automat din sistem dupa 20 zile.
 • Pentru a gestiona website-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunatățită, atât site-ul, cat si partenerii sai (retele sociale, furnizori de analize de trafic si audienta) utilizeaza cookie-uri pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea optimă a conținutului, pentru personalizarea interfeței și servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator, în plus față de celelate scopuri descrise în prezentul document și în Politica de Cookie-uri. Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim cookie-urile și modul în care le puteți controla, accesați  Politica de Cookie
 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Ca principiu, datele personale sunt prelucrate pentru a permite MARK & MORE IDEAS SRL să prezinte și să furnizeze serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri:

 • contactarea și comunicarea cu utilizatorul;
 • facilitarea Interactiunii Utilizatorului cu retelele sociale;
 • pentru folosirea platformelor externe Google Analytics si Google Maps.

Dacă deschideti un cont/profil de utilizator si/sau sunteți client al Site-ului www.rucsacantifurt.ro, MARK & MORE IDEAS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi  MARK & MORE IDEAS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și  MARK & MORE IDEAS SRL, definit în Termeni si Conditii (art. 6 alin. 1 lit. (b) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și  MARK & MORE IDEAS SRL;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă  MARK & MORE IDEAS SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale (art. 6 alin. 1 lit (c) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea  MARK & MORE IDEAS SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului;
 • pentru activităţi de marketing, doar în baza consimțământului expres al dumneavoastră, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC MARK & MORE IDEAS SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). (Trebuie colectat acord (bifă) distinctă de marketing direct, care să nu fie prebifată sau să condiționeze finalizarea plasării comenzii. Dovada acordului trebuie păstrată.).Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră;
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site .Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al   MARK & MORE IDEAS SRL   de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 Dacă sunteți vizitator al Site-ului,  MARK & MORE IDEAS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, doar în baza consimțământului expres al dumneavoastră, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de MARK & MORE IDEAS SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor dumneavoastră.. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale (art. 6 alin. 1 lit (c) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Operatorul poate solicta persoanei vizate să se identifice.Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea  MARK & MORE IDEAS SRLde a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului;
 • pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al   MARK & MORE IDEAS SRL   de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 1. Conectarea cu alte site-uri web

Prin website-ul www.rucsacantifurt.ro puteti intalni legaturi catre alte site-uri web. Aceste site-uri functioneaza independent de website-ul www.rucsacantifurt.ro deci pot avea propriile notificari, declaratii sau politici de confidentialitate pe care va recomandam sa le consultati. MARK & MORE IDEAS SRL  nu este responsabil pentru continutul site-urilor care nu apartin sau nu sunt gestionate de SC MARK & MORE IDEAS SRL sau pentru utilizarea sau practicile de confidentialitate ale acelor site-uri terte.

Cand partajati sau recomandati link-uri catre continut de pe o platform terta parte (de exemplu, dar fara a se limita la asta, share sau like pe Facebook), acea actiune si orice date pe care le distribuiti vor fi acoperite de politica de confidentialitate a platformei respective. 

 1. Cat timp vom pastra datele cu caracter personal

Ca principiu,  MARK & MORE IDEAS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina  MARK & MORE IDEAS SRL   (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu,  MARK & MORE IDEAS SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la sectiunea Drepturi de care beneficiati.

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing. MARK & MORE IDEAS SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de  MARK & MORE IDEAS SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  MARK & MORE IDEAS SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină MARK & MORE IDEAS SRL  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către MARK & MORE IDEAS SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către MARK & MORE IDEAS SRL pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană și cu respectarea regulamentului GDPR. 

 1. Drepturile de care beneficiați

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MARK & MORE IDEAS SRL conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15 din GDPR, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16 din GDPR, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18 din GDPR, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20 din GDPR, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21 din GDPR. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), prevăzut de art. 17 din GDPR, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru: a) exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică Operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

în cazul în care considerați că prelucrarea datelor  cu caracter personal încalcă prevederile legale, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, email: anspdcp@dataprotection.ro., fax: +40.318.059.602, în conformitate cu art. 77 din GDPR.

 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul regulamentului GDPR au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta regulamentul GDPR

Orice persoană vizată poate adresa  MARK & MORE IDEAS SRL întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele adrese de corespondență:

MARK & MORE IDEAS SRL 

E-mail:  office@markideas.ro

Adresa: Bucuresti, Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4

Tel./ fax: +4021 255 7212

Operatorul va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și va transmite acestora un răspuns nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea solicitării.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de Cookies.

Ultima actualizare: 30.05.2020